DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Program

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami w języku angielskim.

Program nauczania języka angielskiego przyjęty w naszej placówce uwzględnia wszystkie style uczenia się, uosabiane przez zabawne postaci. Zgodnie z założeniami dwujęzyczności program kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności przyswajania nowej wiedzy.

Dzieci bez problemu reagują na polecenia nauczycieli, którzy proszą je o umycie rąk, posprzątanie, zajęcie miejsca przy stoliku czy zrobienia koła. Codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno podczas zajęć, zabaw muzycznych i ruchowych, jak również podczas swobodnej aktywności, spacerów, spożywania posiłków czy zabiegów higienicznych powoduje, że dziecko chłonie nowy język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej. Dzieci są prowokowane do spontanicznego używania poznanych słów, zwrotów, a jednocześnie mobilizowane do poznawania nowego słownictwa. Ponadto mają okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i samodzielnego podjęcia próby interakcji językowej.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej wypowiedzi przedszkolaków oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy:

  • plansz tematycznych,
  • gier dydaktycznych,
  • zabaw ruchowych, muzycznych,
  • środków audio, video.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje szczególną chłonność umysłu i jest wyjątkowo podatne na oddziaływania ukierunkowane na wzbogacanie języka – nie tylko ojczystego ale również obcego.
Ich narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ze względu na te prawidłowość rozwojową nauka języka obcego już w okresie przedszkolnym może przynieść zaskakujące efekty. Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i swobodnego posługiwania się nim w przyszłości.

Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy i stosowane metody dydaktyczne startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Od lipca 2013 do czerwca 2015 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Realizowaliśmy partnerski projekt współpracy przedszkoli z Łotwy, Rumunii, Włoch, Turcji, Węgier i Hiszpanii pt: „English language integration in the pre-school game lessons”.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu było motywowanie dzieci do nauki języków obcych oraz wzbogacanie poznanego słownictwa poprzez szereg działań. W ciągu tych dwóch lat przeprowadziliśmy wiele wideo-spotkań poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i angielskim, własne tańce narodowe. Dzieci miały także możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów. Nasze przedszkolaki wspólnie zilustrowały „europejski słownik”, kartki świąteczne, a także wykonały wiele prac w różnych technikach plastycznych. Ponadto dzieci szlifowały język angielski, poznawały inne kultury i uczyły się tolerancji oraz szacunku wobec nich, wzmacniały postawę otwartości i odwagi.

Program COMENIUS to nie jedyna współpraca międzynarodowa, jaką podjęliśmy.

Pierwszy raz w wakacje 2015r. przystąpiliśmy do projektu „International Kindergarten”, w ramach którego studenci/absolwenci zagranicznych uczelni o przygotowaniu pedagogicznym prowadzą w grupach warsztaty kulturowo-językowe – w języku angielskim.
Są to interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak: kultura, tradycje, kulinaria, muzyka. Prowadzą je osoby z Chin, Tajlandii, Turcji, Malezji i Tajwanu.
Dzięki tej współpracy dzieci będą rozwijały swoją wrażliwość na odmienność, wzrośnie ich ciekawość poznawcza oraz motywacja do nauki języka angielskiego.

Co roku aplikujemy do kolejnych konkursów współpracy europejskiej.