DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

PROJEKT UE

Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje projekt współfinansowany ze środków UE.

Tytuł projektu: ” Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt ma na celu utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Angielsko-polskim Przedszkolu Niepublicznym SOWA.  W nowo powstałych oddziałach przedszkolnych utworzonych zostanie 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Projekt zakłada również realizację zajęć terapeutycznych, w tym  dogoterapii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz treningu kompetencji emocjonalnych w celu wyrównania deficytów wśród wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących z zakresu nowoczesnych metod nauczania zostanie objęta kadra przedszkola.

Do projektu może zostać zakwalifikowane dziecko, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyło 2,5 roku.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa nowe oddziały przedszkolne – pierwszy  prawdopodobnie od 1 sierpnia  2020 roku, drugi od 1 września 2020 roku lub oba od września 2020 (w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej).

Rekrutacja do projektu trwać będzie od 01 do 15 lipca 2020 roku.

Rodzic musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i dostarczyć go do przedszkola osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Koszt miesięcznej opłaty za przedszkole przez 12 miesięcy dla dziecka zakwalifikowanego do projektu wynosi 430zł wraz z wyżywieniem, językiem angielskim i zajęciami terapeutycznymi.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – brak opłat!

dokumenty aplikacyjne poniżej:

————————————————————————————————————————

Angielsko-polskie przedszkole Niepubliczne SOWA realizować będzie projekt pt. “Stworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt umożliwi także wsparcie nauczycieli  pracujących w Przedszkolu SOWA w zakresie doskonalenia ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do pracy z ww. dziećmi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2020r. do 31.08.2021r.

Ww projekt oraz projekt dotyczący rozbudowy przedszkola poprzedzone był konsultacjami społecznymi.

Poniżej raport z konsultacji:

raport z konsultacji w sprawie rozbudowy przedszkola